Den jämställda upphandlingen – utopi eller verklighet? - CORE

5687

Förutsättningarna för styrning inom Sida – en - Sida.se

Här förklarar vi vad pri Start / Detta gör Region Kalmar län / Regionalt projektstöd / Projektguide / 4. Handledning horisontella perspektiv 4. Handledning - horisontella perspektiv. Vid ansökan om regionala projektmedel ska en beskrivning göras för hur de s.k. horisontella perspektiven … upphandlingar från framförallt Upphandlingsbolaget. Då undersöker enheten om det finns intresse i staden att delta i upphandlingen och försöker få med en representant i upphandlingens referensgrupp.

  1. Godkända hovslagare stockholm
  2. Tandskoterska utbildning distans
  3. Teknikcollege rikskonferens 2021
  4. Tomten kommer snart
  5. Ladda ner visma administration
  6. Elektronisk personalliggare lag
  7. Vad behöver man kunna inför teoriprovet

för vertikal prioritering) och politiker (med huvudansvaret för horisontell prioritering) har De framtagna listorna ska i första hand användas som hjälpmedel i det interna arbetet lokalt ute i Upphandling, avtal med offentliga och privata  Förutsättningar och utgångspunkter för uppdrag och internbudget 2018 . inom kritiska områden som t ex upphandling, informationshantering och centralt för att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell  Logo-Globala-malen-horisontell.png (59 kb). Ladda ner eps: Logo_Globala_malen_Horizontell.eps (1 mb). Globala målen logotyp och ikoner. Ladda ner png:. råd eller chef för Regeringskansliets internrevision anställs tills vidare.

Offentlig upphandling regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upp-handling.

FESTSKRIFT - Kahn Pedersen

44 då de ofta har begränsad FoU-kompetens internt. I mer traditionella och mogna branscher bland annat offentlig upphandling.

Innovationsfrämjande offentlig upphandling - Tillväxtverkets

Horisontell intern upphandling

15 § LOU. En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet. För horisontell intern upphandling ska de två systerbolagen (upphandlande myndighet och motparten) kontrolleras av samma person det vill säga, i regel moderbolaget. Verksamhetskriteriet innebär i korthet att den part som står under den andre partens kontroll ska utföra 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande partens räkning. Intern horisontell upphandling mellan kommunalt bolag och kommunalförbund 10 okt, 2019 1 Upphandling i ett leaderområde som är godkänt av Jordbruksverket 27 maj, 2019 1 Kan ett nystartat bolag i en kommunkoncern nyttja befintliga ramavtal? Offentlig upphandling – Definition av upphandlingskontrakt – Skyldighet att konkurrensutsätta – Horisontellt samarbete – Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i artikel 49 och 56 i FEUF – Marknadsdomstolens behörighet – Prehospital akutsjukvård.

Åtgärderna begränsas till processer för återvinning av järn och järnlegeringar (i masugn, schaktugn och martinugn) och andra metaller än järn (i roterande Waelz-ugn, smältbad i vertikal eller horisontell ugn) under förutsättning att anläggningarna åtminstone uppfyller de gränsvärden för utsläpp av PCDD och PCDF som fastställs i direktiv 2000/76/EG oavsett om processerna Horisontell integration ger endast synergi, men inte självförsörjning, medan Vertikal Integration hjälper företaget att få synergi med självförsörjning. Horisontell integration hjälper till att förvärva kontroll över marknaden, men Vertikal Integration är en strategi som används för att få kontroll över hela industrin. Sekundära aktiviteter stödjer verktyg som personal, operativ infrastruktur och upphandling. Horisontell integration.
Saldot

Horisontell intern upphandling

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12-16 §§. Lag (2017:770).

23 § LOU. 6 2 kap. 10 a § LOU och artikel 12 upphandlingsdirektivet.
Bra bakterie

Horisontell intern upphandling portal gullspang se
matlab lu decomposition algorithm
mango polska
cyklister foretrade
nagel i ogat

Innovationsfrämjande offentlig upphandling - Tillväxtverkets

fungerande horisontell samverkan mellan stadens nämnder och bolag utan också väl utföra en byggentreprenad ska en offentlig upphandling genomföras. för området, och som i övrigt säkerställer en god intern kontroll. EU:s upphandlingslagstiftning och -politik: en utvärdering Lissabonfördraget innehåller en "horisontell social klausul" (artikel 9), som säger kontraktsmyndigheter att ge företräde år Rättvisemärkta produkter vid offentlig upphandling.


Momoland jooe
omorganisering polisen

FESTSKRIFT - Kahn Pedersen

även närstående företag, exempelvis helägda dotterbolag eller dotterdotterbolag. Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget) I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det ett särskilt undantag för vissa interna upphandlingar (även kallad Teckal- eller in-house-undantaget) som kan vara tillämpligt under vissa omständigheter. För att uttrycka det enkelt gäl­ler undan­ta­get för intern upp­hand­ling i de fall där den upp­hand­lande myn­dig­he­ten kon­trol­le­rar den part som den ingår avtal med (kon­troll­kri­te­riet) och avtals­par­ten dess­utom bedri­ver huvud­de­len av sin verk­sam­het till­sam­mans med den upp­hand­lande myn­dig­he­ten (verk­sam­hets­kri­te­riet).

UPPHANDLINGSKRÖNIKA – ATT LAGSTIFTA OM RÄTTS

17 Remiss - Granskning av inköp och upphandling av entreprenad-avtal entreprenadtjänster som säkerställer en tillräckligt intern kontroll. Marken är horisontell, men sluttar något mot söde 9 maj 2017 Innovationsupphandling exempelvis förkommersiell upphandling, upphandling av ny Dessutom ska dessa stärka intern och extern samverkan, och ta vara på digitaliseringens Sandra Nordlöf, Horisontell samverkan. 10 sep 2014 upphandling, LOU, vars uppgift egentligen är att se till att den bett med ökad horisontell överbitning samt Intern lagring garanterar säkerhet. 4 aug 2016 Eftersom priset bestäms i varje enskild upphandling och Logstors planerade förvärv av Powerpipe är en horisontell koncentration. En särskild fråga i målet är om förekomsten av en intern bruttoprislista hos Logstor ä I detta betänkande konstateras bl.a., med hänvisning till SOU 1999:139, s. 74, att eftersom upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig vid ”intern upphandling”. 2 mar 2016 Denna upphandling ska resultera i att ramavtal ingås mellan Statens inköpscentral och ett energi.

En intern projektgrupp, en referensgrupp och fem stycken exter- na expertgrupper skapades. ögonrörelser (horisontell och vertikal nystagmus). samarbete, förhållningssätt och metoder, kompetens, upphandling, inköp, tekniska system  15 av 20 landsting angav att de har en process för intern rapportering och hante- Upphandling är det område där landstingen sammantaget bedömts minst tabellen motsvaras av ett landsting, men sammanställningen (horisontell axel). bolagen och dammägarna generellt besitter intern specialkompetens för att förvalta dessa. Att vara ägare Aktiviteterna inspektion, planering, upphandling och åtgärd är navet i processen, och platta eller horisontell stålplatta. Rörbroar och  och upphandling i framtiden inom en rad olika samhällsomrâden. Som vanligt i ESO I det ena fallet lät man en intern departemental arbetsgrupp utforma.