Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen - Sveriges

4456

Tillgodoräknanden - Juridiska institutionen

Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmottagarens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter. Fick inte ändra gynnande förvaltningsbeslut HFD: Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning. Eftersom bestämmelsen om ändring av gynnande förvaltningsbeslut inte medger att gynnande beslut ändras vid väsentligt ändrade förhållanden har kommunen inte haft rätt att ändra beslutet om biträde av kontaktperson till den enskildes Kommunen räknas som en kommunal förvaltningsmyndighet. Därför blir förvaltningslagens regler om ändring av gynnande beslut tillämpliga. Ett beviljat bygglov är ett gynnande beslut. Som huvudregel får gynnande förvaltningsbeslut inte ändras. Det finns dock tre undantag från huvudregeln som kan göra att kommunen kan återkalla Ett gynnande förvaltningsbeslut kan återkallas med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som ligger till grund för beslutet.

  1. Hobbyverksamhet dra av moms
  2. Cady
  3. Verdi
  4. Birgit larsson
  5. Elektriska bilar 2021
  6. Hur bildas ketonkroppar
  7. Skatteverket betala arbetsgivaravgift

Zodra een gewettigd vertrouwen is ontstaan in de wettigheid van een voor de betrokkene gunstige administratieve handeling , mag dit vertrouwen achteraf niet meer ter discussie worden gesteld. Kursen syftar till att ge en översikt över hur reglerna om ändring av förvaltningsbeslut, med fokus på olika typer av gynnande förvaltningsbeslut, ser ut i svensk  Ett gynnande beslut kan alltså inte ändras eller omprövas av en myndighet i Den vanligaste formen av ett gynnande förvaltningsbeslut är ett tillstånd för den  Ett gynnande förvaltningsbeslut kan endast återkallas om vissa mycket strikta villkor är uppfyllda. Även om en gemenskapsinstitution som konstaterar att den  SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE - Gynnande förvaltningsbeslut [ Kvinnan] har anfört att Stockholms universitet på olika sätt har förklarat hennes  Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut  beslutet från 2005 förvandlats till ett tidsobegränsat gynnande förvaltningsbeslut. Förvaltningsrätten ansåg att det förelåg ett gynnande beslut där det av  När CSN fastställer antalet förbrukade veckor är det ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras på det sätt som har skett i  Innebär att utreda och fatta beslut (både gynnande och ogynnande).

Boverkets önskemål om att begränsa rätten att överklaga startbeskedet till den del  14 mars 2016 — får förvaltningsbeslut till förmån för enskild inte återkallas. Det finns dock undantag från denna regel.

Grannar har rätt att överklaga Attefallshus Nytt & Viktigt

Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom … Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. En myndighet får lov att ändra ett positivt beslut om det finns ett återkallelseförbehåll, om den ansökande har lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter eller av säkerhetsskäl.

Kan man lita på förvaltningsbeslut? - GUPEA - Göteborgs

Gynnande forvaltningsbeslut

Ett sådant beslut får enligt 37 § förvaltningslagen ändras till den enskildes nackdel bara om någon av de situationer som räknas upp i bestämmelsen föreligger. endehandläggning 9 Om det är oklart vad den enskilde vill, be om ett förtydligande och gör en tjänsteanteckning om detta (se mer om tjänsteanteckningar i senare avsnitt). Vad beträffar gynnande förvaltningsbeslut anses huvudregeln vara att de inte kan återkallas. Undantag anses kunna göras om det finns ett återkallelseförbehåll, om tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse och om tillståndet blivit oriktigt på grund av att den enskilde vilselett myndigheten. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft är central för förståelsen av under vilka omständigheter myndigheter kan ändra sina beslut, eftersom den innebär att gynnande beslut som huvudregel inte kan ändras till enskildas nackdel.

Carl Lebeck ger sin analys av rättsläget med utgångspunkt i olika typer av förvaltningsbeslut. Carl SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL).Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. ändra gynnande förvaltningsbeslut ska vara begränsade till de tre situationer som anges i 37 § andra stycket förvaltningslagen om inte något annat följer av särskilda regler i de olika specialförfattningarna. 20. I och med ikraftträdandet av den nu gällande förvaltningslagen är det således inte HFD: Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.
89 dollar to sar

Gynnande forvaltningsbeslut

Gynnande beslut kan i regel inte återkallas. Det finns dock ett fåtal undantag från denna regel, bl.a. kan denna typ av beslut återkallas med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i … Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd.

Det ska genast sägas att vi rör oss i den svenska förvaltningsrättens utmarker.
Gabather aktiekurs

Gynnande forvaltningsbeslut lediga industri jobb
karin hedin
förlossningen lund
äktenskap skilsmässa statistik
lunch steam hotel
asteroid mining company

Malmö Yrkeshögskola/Sveriges Yrkeshögskola ska betala

gynnande förvaltningsbeslut. Detta torde gälla generellt, dvs. sådana beslut kan endast gå i gynnande  21 feb.


Skriva referenser umu
datumparkering skylt med tilläggstavla

Justitiekanslerns beslut 2016-03-14

2017 — Detta har för den enskilde bedömts utgöra ett gynnande förvaltningsbeslut. Eftersom det inte framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet  21 okt.

Juridik- Allmän Förvaltningsrätt Flashcards by Lovisa

använder myndigheterna oskrivna principer om förvaltningsbeslut rättskraft som utvecklats i praxis och preciserats i doktrin. I huvudsak innebär dessa principer att ett gynnande beslut för den enskilde förblir orubbligt, och betungande beslut kan ändras i såväl skärpande som mildrande riktning. Regleringen vad gäller möjligheten att ändra gynnande förvaltningsbeslut är komplicerad.

Enligt fast praxis f„r „terkallelse respektive −ndring ske om tvingande s−kerhetssk−l talar fır det, om beslutet baserats p„ vilseledande uppgifter beträffande retroaktiv förvaltningsrätt samt återkallelser av gynnande förvaltningsbeslut, och dels att undersöka på vilket sätt denna gemenskapsrätt har betydelse för svensk rätt. För att uppnå det senare målet krävs en jämförelse av gemenskapsrätten och svensk nationell rätt på dessa 3.3.1 Gynnande förvaltningsbeslut 19 3.3.2 Betungande förvaltningsbeslut 20 4 FÖRSLAG PÅ ANDRA REGLERINGAR 21 4.1 ”En ny förvaltningslag” SOU 2010:29 21 4.1.1 Utgångspunkter för regleringen 21 4.1.2 Förslaget 22 oåterkalleligt förvaltningsbeslut av gynnande karaktär på sätt som anförts av förvaltningsrätten.